Όρος Μιτσικέλι

Το Μιτσικέλι είναι ένα βουνό που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων σε υψόμετρο 1340 μέτρα και έχει έκταση 8520 εκτάρια. Αρχίζει νότια της Τύμφης και εκτείνεται από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά μέχρι το όρος Δρίσκος, δεσπόζοντας πάνω από την λίμνη των Ιωαννίνων, την Παμβώτιδα. Η υψηλότερη κορυφή του έχει ύψος 1810 μέτρα. Από το Μιτσικέλι πηγάζουν πολλές πηγές που τροφοδοτούν την λίμνη. Το δυτικό τμήμα του βουνού σε αντίθεση με το ανατολικό είναι γυμνό και σε πολλές θέσεις είναι εμφανή τα ίχνη πυρκαγιών. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα υπάρχει Abies borissi-regis είτε υπό τη μορφή αραιών συστάδων είτε αναμιγμένη με Quercus pubescens. Επάνω από τη ζώνη της μακκίας εμφανίζονται συστάδες της Quercus pubescens. Σε ορισμένα μέρη οι συστάδες είναι αναμιγμένες με Quercus coccifera και Juniperus oxycedrus. Στα χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν σχηματισμοί με νανώδεις θαμνώνες των Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera, Phlomis fruticosa. Στη νοτιοδυτική πλευρά του βουνού έχει γίνει περιορισμένη αναδάσωση για την προστασία της λίμνης από τα φερτά υλικά. Έτσι στην περιοχή της Αμφιθέας υπάρχει μια αναδασωμένη ζώνη με Pinus nigra μήκους περίπου 500 μέτρα, ενώ στη περιοχή του χωριού Λιγκιάδες υπάρχουν αναδασωμένες εκτάσεις με Pinus nigra και Cypressus sempervirens. Στην ανατολική πλευρά του βουνού υπάρχουν εκτεταμένοι σχηματισμοί στους οποίους επικρατούν τα χαρακτηριστικά είδη των Ostryo-Carpinion και Quercion frainetto, όπως τα Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraximus ornus, Quercus pubescens, Corylus avellana., Acer sp. κ.α. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα απαντούν συστάδες με Abies borisii-regis.

Οι τύποι οικοτόπων της περιοχής είναι ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, φρύγανα Sarcopoterium spinosum, δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, δάση πλατάνου της ανατολής (Platanion orientalis). Τέλος η σπουδαιότητα της περιοχής έγκειται στο γεγονός ότι το Μιτσικέλι είναι ένα εντελώς γυμνό βουνό εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων του παρελθόντος και σε αυτό απαντώνται σημαντικά είδη φυτών.

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος